Chat with us, powered by LiveChat

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Eshgro B.V., gevestigd aan Bereklauw 7, 5831 PE Boxmeer, is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Eshgro B.V.
Postadres
Postbus 61
5830 AB Boxmeer
Bezoekadres
Bereklauw 7
5831 PE Boxmeer

T: 0031 0485 – 476193
F: 0031 0485 – 476199
E: info@eshgro.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

De heer M.G.H. van de Graaf is de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van Eshgro. De FG is te bereiken via fg@eshgro.nl. De FG is wettelijk gebonden aan geheimhouding. Je kunt met de FG contact opnemen aangaande alle aangelegenheden die betrekking hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens, maar ook of je wil weten of Eshgro jouw persoonsgegevens verwerkt. Heb je vragen over je rechten, zoals het inzagerecht, wissingsrecht of aanpassingsrecht of wil je een van deze rechten uitoefenen, dan kun je tevens bij de FG terecht. Het contact met de FG is volledig kosteloos.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Afhankelijk wat je relatie met Eshgro is, gaan wij als volgt met je persoonsgegevens om:

Wanneer je een aanmelding/inschrijving op ons (website)domein hebt gedaan: zullen wij je gegevens gebruiken en verwerken die je zelf aan ons hebt verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, om je te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor jouw interessant zijn. Dit informeren kan plaatsvinden door het sturen van een nieuwsbrief of e-mail. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via de LiveChat op de website, of soortgelijke diensten en contact- en communicatiemethoden, aan ons zijn verstrekt. Je kunt je gegeven toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan in kennis te stellen. Wat betreft de LiveChat willen wij opmerken dat, voordat je het bericht daadwerkelijk verstuurt, wij met je mee kunnen lezen wat je typt. Dit biedt ons de mogelijkheid sneller op je vraag te acteren en informatie voor je te vergaren.

Wanneer je ons kantoor bezoekt: zullen wij je gegevens registeren voor jouw en onze veiligheid en om aan wet- en regelgeving te voldoen; denk aan een aanwezigheidsregistratie in geval van calamiteiten. Daarbij kunnen onder andere je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, etc. worden verwerkt. Wanneer je gebruik maakt van het wifi-netwerk van ons kantoor, zullen wij ook gegevens van je verzamelen, waaronder het identificatienummer van je apparaat. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om jouw en onze veiligheid te borgen en om misbruik van of met behulp van ons wifi-netwerk te voorkomen.

Wanneer je onze website bezoekt of hebt bezocht: zullen wij algemene bezoekgegevens registeren door middel van het gebruik van cookies, zoals het IP-adres, locatiegegevens, verstrekte persoonsgegevens in o.a. formulieren, gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op de website en het type browser en apparaat dat je gebruikt. Meer over cookies en de melding vind je op https://www.eshgro.nl/cookie-beleid. Er zijn derden die op verzoek van ons websitegedrag van onze bezoekers analyseren, waaronder profiling. Op die manier kunnen wij kijken waar de interesses liggen van onze bezoekers en wanneer nodig, onze website gebruiksvriendelijker maken. Ook kunnen wij je beter informeren als wij weten waar de interesse ligt van onze bezoekers of op andere websites advertenties van ons tonen.

Wanneer je bij ons hebt gesolliciteerd: bepaal jij zelf welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een sollicitatiebrief, curriculum vitae, etc. Wat je aan ons verstrekt kan afhangen van de gegevens die wij van je vragen in de vacature. Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens vastleggen om contact met je op te kunnen nemen betreffende je sollicitatie. Daarbij is het mogelijk dat derden, zoals een recruiter, je gegevens ontvangt. Deze derden werken altijd onder gezag van ons of verwerken op ons verzoek jouw gegevens. Wij zullen nooit je gegevens aan derden verstrekken, zonder dat jij expliciet toestemming hebt gegeven. Wanneer je helaas niet de geschikte kandidaat blijkt, zullen wij je gegevens voor jouw en ons belang, langer bewaren. Wij kunnen dan in een later stadium als nog contact met je opnemen mocht er een vacature beschikbaar zijn/komen waar jij wel de geschikte kandidaat voor zou kunnen zijn. Mocht je dit niet wenselijk vinden, kun je altijd aangeven dat wij je gegevens moeten wissen. Wij zullen dit dan direct doen, alsmede derden op de hoogte brengen dat deze jouw gegevens moeten wissen.

Wanneer je door ons wordt benaderd: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat wij van mening zijn dat we jouw belangen kunnen behartigen of jij die van ons of. Het kan ook zijn dat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen. Jij bepaalt in alle gevallen welke persoonsgegevens je aan ons wil verstrekken . Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Maar wij zouden je kunnen benaderen, omdat wij nieuwe medewerkers zoeken en wij denken dat jij daarvoor een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Uiteraard staat het je altijd vrij aan te geven dat je acquisitie niet op prijs stelt. Wij zullen dit te allen tijde respecteren en je gegevens verwijderen.

Wanneer je ons hebt benaderd: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van je vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren en/of op je vraag of verzoek in te kunnen gaan. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen noodzakelijk zijn om vast te stellen dat jij diegene bent aan wie wij de producten en/of diensten dienen te leveren. Ook kan het zijn dat wij inlichtingen aan je verstrekken en dan willen wij vooraf de identiteit van je verifiëren. Omdat wij transparant willen zijn en je willen laten zien dat wij je privacy serieus nemen, kun je ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van je verwerken en waarom.

Wanneer je bij of onder gezag van Eshgro werkt of werkzaamheden uitvoert: verwerken wij naast je persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, IBAN-nummer, geslacht, geboortedatum en -plaats) ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, zoals je nationaliteit, VOG-verklaring, BSN-nummer, legitimatie(nummer) en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, voor zover dat nodig is voor het nakomen van op ons rustende verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen uit de wet voortvloeien, maar ook uit overeenkomsten die tussen ons zijn gesloten, zoals de arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst. Voortvloeiend uit deze overeenkomsten zullen wij overgaan tot personeels-, salaris- en verzuimregistratie. De gegevens die wij van je verwerken kunnen wij delen met derden wanneer dit noodzakelijk is ter naleving van afspraken tussen ons of om verplichtingen die op ons rusten, voortvloeiend uit wet- en regelgeving, na te komen. Voorbeelden van derden zijn pensioenfondsen, accountants, Belastingdienst, etc.

Wanneer je (via ons ter beschikking gestelde of) onze producten en/of diensten afneemt en/of gebruikt: verwerken wij naast gegevens die je zelf aan ons hebt gegeven, waaronder ook door jouzelf geüploade bestanden, zoals tekstuele gegevens, documenten en video-, beeld- en geluidsmaterialen), mogelijk ook gegevens zoals NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, account en/of inloggegevens, gegevens over de apparatuur, zoals unieke tot apparatuur herleidbare gegevens. Wij kunnen voor bedoelde gegevens laten verwerken door derden die betrokken zijn bij de levering van deze producten en/of diensten en/of het gebruik daarvan door jou. Het kan zijn dat wij of derden met deze gegevens een bepaald patroon of gedrag proberen in kaart te brengen om beter in je behoefte te kunnen voorzien. Dit betekent dat, in sommige gevallen, het privacybeleid van deze derden van toepassing is. Wij hebben geen invloed op hun beleid.

Samenvatting verwerkingsgrondslagen

Gelet op het voorgaande, verwerkt Eshgro jouw persoonsgegevens voor onder andere de volgende (hoofd)doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal en/of product- en dienstinformatie op jouw verzoek of omdat wij denken je belangen door toezenden van deze informatie te kunnen behartigen.
  • Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om gemaakte afspraken met elkaar na te komen.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals afgesproken.
  • Je in te laten loggen op een portaal vanuit waar je informatie kunt opvragen of gegevens kunt bekijken over jouw afgenomen producten en/of diensten en/of nieuwe producten en/of diensten kan afnemen.
  • Eshgro analyseert jouw gedrag op de website en in sommige van de door Eshgro aan jou ter beschikking gestelde producten en/of diensten om daarmee de website, producten en diensten en gebruikerservaring te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en hieruit lering te trekken.
  • Eshgro volgt jouw surfgedrag over verschillende websites, waardoor wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op jouw behoefte.
  • Eshgro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of om een overeenkomst met jou na te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eshgro neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eshgro) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eshgro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij op voorhand geen vaste termijn kunnen noemen hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van de gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Ook kan het zijn dat je door jouw gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens ook niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is. Je kunt hier dus ook zelf invloed op uitoefenen. Wil je weten hoe, dan kun je dit bij de FG van Eshgro navragen. De contactgegevens vind je verderop in deze verklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eshgro verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Eshgro zal jouw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in overeenstemming met deze verklaring. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, Eshgro is dan verwerkingsverantwoordelijke, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de EER had plaatsgevonden. Eshgro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over cookies, het type cookies dat Eshgro gebruikt en de daarbij behorende technieken, alsmede de volledige cookiemelding kun je vinden op https://www.eshgro.nl/cookie-beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eshgro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fg@eshgro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De FG reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eshgro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en jouw gegevens verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct kosteloos contact op met onze FG via fg@eshgro.nl.

Vragen?

Je kunt je vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens per mail richten aan fg@eshgro.nl. Al het contact is kosteloos.

Eshgro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. Eshgro behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking.

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 5 april 2019